Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelle bestemmelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet med BOVIL APS, medmindre der foreligger en af BOVIL APS affattet anden skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.
De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser forud for sådanne, medmindre BOVIL APS skriftligt har accepteret sådanne.
Såfremt en betingelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er ugyldig, bortfalder alene den pågældende betingelse. Den ugyldige betingelse skal herefter erstattes af en ny betingelse, som skal udformes i henhold til formålet med den ugyldige betingelse.

2. Tilbud
Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i tilbuddet.

3. Ordrer
Direkte indsendte ordrer eller ordrer optaget gennem BOVIL APS repræsentanter, ændringer eller udvidelser af ordrer samt mundtlige aftaler er kun gældende, når de er skriftligt bekræftet af BOVIL APS.

4. Forbehold for levering
Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lockout, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthindringer m.v. samt med forbehold af uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er BOVIL APS fri for ansvar. Dette gælder uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer. BOVIL APS forbeholder sig ret til over- eller underlevering ved specielt producerede varer med indtil 10% af de aftalte ordremængder.

5. Leveringstider
De opgivne afsendelses datoer regnes fra modtagelsen af de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som muligt. BOVIL APS påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse. BOVIL APS forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

6. Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr
Fragtomkostninger afholdes af køber, medmindre andet er skriftligt aftalt. Forsendelse sker for købers risiko, også i tilfælde af fragtfri levering. For mindre leverancer beregnes et ekspeditionsgebyr.

7. Emballage
Paller og emballage faktureres køber.

8. Priser
Bovil ApS forbeholder sig ret til ændringer uanset årsag og uden forudgående varsel. Alle priser er ekskl. moms.

9. Salgsmateriale m.v.
Salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte eller lignende er uden forbindende for BOVIL APS, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber. Ingen af de af BOVIL APS udleverede salgsspecifikationer, det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræftelser eller lignende må uden BOVIL APS´ samtykke kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand.

10. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det købte overgår først til køberen, når hele den aftalte købesum er betalt.

11. Betaling, renter og rykkergebyr
Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Sker betaling ikke til forfaldstid, debiteres 2 % rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.

12. Annullering, udskydelse og returnering
Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og mod debitering af BOVIL APS´ omkostninger. Bearbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur. Lagervarer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun mod debitering af et gebyr. Standardvarer i standardformater krediteres til faktureret pris -25%, såfremt varen modtages i ubeskadiget stand. Returnering sker for købers regning og risiko.

13. Reklamation
Det påhviler køber senest ved modtagelse at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er kontraktmæssig.
Eventuelle reklamationer over leverede varer skal ske straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Ved senere reklamation er køber afskåret fra at gøre manglen gældende.
Returnering af varen kan kun finde sted efter forudgående aftale og skal ske senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftale, da denne ellers bortfalder.

14. Mangler
Mangler, der skyldes fejl begået af BOVIL APS, giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af omlevering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Kun hvis omlevering ikke kan ske, har køber ret til at kræve erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde varers fakturapris. Ud over ovennævnte påtager BOVIL APS sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler. Farve- eller materialeændringer kan forekomme på visse varer nogen tid efter deres ibrugtagning, som en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkninger og betragtes derfor ikke som mangler.

15. Produktansvar
BOVIL APS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af BOVIL APS eller andre, som BOVIL APS har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det ifølge dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. BOVIL APS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, som indtræder, medens salgsgenstanden er i køberens besiddelse. BOVIL APS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. BOVIL APS er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab, avancetab og andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning BOVIL APS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde BOVIL APS skadesløs i samme omfang, som BOVIL APS ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

16. Risikoovergang
Med mindre andet er aftalt, sker levering ab BOVIL APS´ lager, således at køber herefter bærer risikoen for det solgte, se punkt 6 stk. 2 ovenfor. Såfremt køber ikke afhenter varen i rette tid, opbevarer BOVIL APS varen for købers egen regning og risiko.

17. Lovregler og værneting
Tvister, der måtte opstå mellem parterne, afgøres efter dansk rets regler ved BOVIL APS´ hjemting som værneting.
Dog skal BOVIL APS kunne vælge at foretage søgsmål ved købers værneting.